PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR BRF HEDENHUS, ÖREBRO

Torsdagen den 15:e maj 2014 kl. 19.00 i Mellringe skolans lärarrum.

§ 1. Stämmans öppnande Stämman öppnas av ordförande Leif Yngström.

§ 2. Val av stämmoordförande  Leif Ohlson valdes till ordförande av stämman.

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Kenth Eriksson valdes till protokollförare av stämmans ordförande.

§ 4. Upprättande av förteckning över närvarande medl./godkännande av röstlängd Stämman godkänner röstlängden. Närvarande; 25 st. medlemmar.  Röstberättigade tillika röstlängd; 23 st. medlemmar.

§ 5. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs av stämman.

§ 6. Val av två personer att jämte ord. justera protokollet samt val av rösträknare Till att jämte ordförande och protokollförare av stämman justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Hans Andersson och Margareta Folmer.                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 § 7. Fråga om kallelse behörigen skett Stämman godkänner att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

§ 8. Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsregler Stämman godkänner styrelsens verksamhetsplanering.

§ 9. Styrelsens årsredovisning Stämman godkänner styrelsens årsredovisning.

§ 10. Revisorernas berättelse Stämman godkänner revisorernas berättelse.

§ 11. Beslut om fastställande resultat- och balansräkningen Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 12. Beslut i anledning av föreningens resultat enl. den fastställda balansräkningen Stämman godkänner att dispositionen av resultatet sker enligt förslaget i årsredovisningen.

§ 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2013.

__________            ___________             __________               __________    ORDF                 SEKR               JUST                 JUST

§ 14. Beslut om ersättning till styrelseledamöter Stämman beslutar följande: Styrelsearvode som grundar sig på procent av inkomst basbelopp (IBB) som 2014 är 56 900 kr. Styrelsearvoden 56 900 kr att fritt fördela. 100 % av IBB. Mötesarvode 569 kr per bevistat möte. 1 % av IBB. Gäller även adjungerade vid deltagande av helt möte.

§ 15. Beslut om ersättning till styrelsen och övriga förtroendevalda Stämman beslutar följande: Föreningsrevisor arvode till 5 380 kr/år. Valberednings arvode till 5 100 kr/år att fritt fördela. Telefonersättning till styrelsens ordförande till 3 000 kr/år. Webmaster arvode till 3 000 kr/år. Reseersättning och förlorad arbetsförtjänst utbildning, möten samt representation som styrelsen beslutat att ledamot/ledamöter eller medlem ska delta i. Ersättning av 150 kr/tim för medlem eller styrelsemedlem som utför arbete för för-eningen som i normala fall måste köpas. Godkännande av styrelsen innan arbetet startar.

§ 16. Val av styrelseledamöter Ledamot: Anneli Sundqvist - omval 2 år. Ledamot: Kenneth Sundqvist - omval 2 år. Ledamot: Kenth Eriksson - omval 2 år. Ledamot: Maria Tegneklint - nyval 2 år. Ledamot: Sofia Andersson - fyllnadsval 1 år.    

§ 17. Val av revisor och suppleant Revisor: Anna-Greta Söderberg-Lööw – omval 1 år. Suppleant: Fredrik Wallin – nyval 1 år.

§ 18. Val av valberedning Mats Wickholm – omval 1 år tillika sammankallande. Almaz Ahl – omval 1 år. Håkan Lööw – omval 1 år.

§ 19. Val av fullmäktige till HSB Mälardalens föreningsstämma Stämman beslutar att styrelsen beslutar om representanter vid sitt konstituerande möte.

  § 20. Motioner från medlemmar enligt bilagor Fem motioner har inkommit som följer:

Motion nr.1 angående HSB:s policy kan medlemmarna vara delaktiga i besluten;

Styrelsens svar ; Styrelsen är demokratiskt vald på årsstämman för att förvalta föreningen. Det går att diskutera frågor vid ett medlemsmöte, men det är alltid styrelsen som bär det slutgiltiga ansvaret för alla beslut som fattas. Om styrelsen anser det lämpligt, kan en större fråga lämnas ut i enkät för att undersöka medlemmarnas åsikt, som sedan behandlas. Förslag och synpunkter kan alltid delges styrelsen och dessa kan tas upp på ett medlems- möte. Styrelsen kan inte och ska inte gå ut och samla in synpunkter och förslag.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.  

 

 

 

__________            ___________             ___________             __________    ORDF                SEKR               JUST                 JUST

Motion nr.2 angående att begränsa antalet år för styrelsemedlemmar för deras vägran att svara på både muntliga och skriftliga frågor;

Styrelsens svar; Alla medlemmar som skickar in frågor eller synpunkter får alltid svar. Det är styrelsens skyldighet att svara, men de skall adresseras till Brf Hedenhus styrelse för behandling på styrelsemöten, för att alla skall få lika svar. Inga privata brev skall besvaras.

Att begränsa antalet år för ledamöter är inte en styrelsefråga utan en valberedningsfråga.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr.3 angående att alla styrelse medlemmar skall bo i området;

Styrelsens svar; Alla som är medlemmar i HSB kan vara valbara till Brf Hedenhus styrelse. Strävan ska alltid vara att man ska bo i föreningen. Det är en valberedningsfråga.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr.4 angående om det fanns en policy/regler avseende störningar från grannar;

Styrelsens svar; Styrelsen har tagit fram regler samt policy för alls slags störningar. Policyn kommer att anslås på vår hemsida samt delges med nästa Hedenhus blad för inplacering i bostadens medlemspärm.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr.5 angående minigym med motionscykel/gångband i anslutning till solariet/bastu;

Styrelsens svar; I dagens läge finns ingen plats för ett minigym. Personalen på Hedenhös kooperativa förskola använder samt hyr de närliggande ytorna för omklädning samt dusch.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

§ 21. Övriga anmälda ärenden Inga anmälda ärenden har inkommit.

§ 22. Stämman avslutas Stämmans ordförande Leif Ohlson förklarar stämman avslutad.

 

 

 

Vid protokollet:

   

_____________________________                  ______________________________

Kenth Eriksson, sekreterare                      Leif Ohlson, ordförande

 

____________________________                  ______________________________

Hans Andersson, justerare                  Margareta Folmer, justerare